Integritetspolicy för Grandezza Konsult AB

ORGANISATIONSNUMMER 556557–8696

Vi behandlar alltid den information som våra kunder, partnerbolag och leverantörer anförtror oss på ett varsamt och ansvarsfullt sätt. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder personuppgifter.

VILKEN INFORMATION HAR VI OM ER?

Vi har ert namn, eventuell titel, befattning, telefonnr och mejladress. Mejladress adress används för att vi ska kunna skicka ut mail med information, löpande korrespondens, elektroniska fakturor och annat som vi tror kan vara intressant för ert bolag och aktuell tjänsteman hos er.

VAD SKA VI HA INFORMATIONEN TILL?

Det uttryckliga syftet med att lagra personuppgifter är nödvändig för att hantera avtal, offerter och uppdrag samt att kunna ha en dialog med Er som kund, underleverantör eller leverantör.

VARFÖR OCH PÅ VILKEN GRUND BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTER?

Vi behandlar personuppgifter för att kunna hantera våra uppdrag och fortlöpande ha en dialog kring sådant som berör er och oss i samband med detta. Uppgifterna kommer att hanteras av endast behörig personal inom bolaget i ändamål att uppfylla kontraktförpliktelser och relevanta åtaganden.

HUR LÄNGE SPARAS PERSONUPPGIFTERNA?

Vi sparar personuppgifter så länge de är relevanta för våra mellanhavanden med Er som kund, underleverantör eller leverantör. Och vi lagrar inte personuppgifter under längre tid än nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

SÄKERHET

All behandling av personuppgifter som används av Grandezza Konsult AB sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning (GDPR).

Grandezza Konsult AB har vidtagit tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter och upprätthålla en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål samt riskerna för de personuppgifter som behandlas.

HUR GÖR JAG FÖR ATT GÅ UR ERT NÄTVERK?

Ni behöver vända er till oss genom att skicka ett mejl till info@grandezza.se och meddela att ni inte önskar några fler mail från oss. Självklart är Ni välkomna att kontakta oss igen om Ni vill återuppta kontakten med oss.

 

Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss på info@grandezza.se