Onsdagen 9 okt hölls ett välbesökt frukostseminarium om upphandling. Upphandlingsspecialister från ett flertal organisationer tog del av den nya standarden EN 16271 för Value Management i upphandling. I seminariet diskuterades också hur ett större fokus på behovsanalys skulle kunna bidra till bättre affärer både för beställare och leverantörer.

Frukostseminarium om upphandling

Det tog ungefär ett år att planera och genomföra omläggningen av läkemedelsförsörjningen till vården i Stockholms län.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, SLL

Trafikverket önskade inför verksamhetsplaneringsarbetet hösten 2012 ta ytterligare steg i styrningen av sitt utvecklingsarbete.

Trafikverket

Med Grandezzas hjälp fattade vårdIT-koncernen ett säkert och välgrundat beslut om företagsköpet de stod inför. En due diligence med unik bredd visade vilka faktorer som var affärskritiska i dagsläget och fem år framåt i tiden.

Insatsen genomfördes i mellaneuropa på uppdrag av en internationell leverantör av IT-lösningar för vården.

Arbeta med hjärnan - inte mot den. Det har stor påverkan på ”sista raden” i nyttokalkylen. 80 % av alla förbättringsinitiativ misslyckas – dvs läggs ner i förtid, når inte sina mål eller lyckas inte ge förbättringen ett tillräckligt fäste i organisationen. Senare års forskning på den mänskliga hjärnans funktion och mänskligt beteende visar att det är en fullkomligt naturlig del av vår konstitution att reagera med motstånd. Genom att aktivt jobba med hjärnan istället för mot den skapas istället utrymme för motivation och lärande.

Arbeta med hjärnan

Många företag och organisationer lägger mycket tid och kraft på att upphandla. För dem som lyder under Lagen om offentlig upphandling, LOU, är det särskilt viktigt att genomföra upphandlingarna på ett effektivt sätt eftersom konsekvenserna av misstag och eventuella överprövningsprocesser kan bli stora. Men många upplever också att det är svårt att få valuta för pengarna när man upphandlar och att regelverket motverkar en god affär för både beställare och leverantör. Sedan våren 2013 finns en europeisk standard för upphandling med Value Management. Syftet är att både beställaren och leverantören ska öka värdet och metoden omfattar definition av användarbehov, funktionsbeskrivning, toleranser i kravuppfyllnad och utvärderingskriterier.

Toppen på ett isberg

Intervju med Anders Hallqvist

Anders, hur det är att vara medarbetare på Grandezza och varför du valde att bli det?

-  Hur det är att vara medarbetare på Grandezza? 11,3!* Det vill säga utanför alla kända skalor… Att jobba på Grandezza är roligt och stimulerande, här finns fantastiska kolleger och bra uppdrag.

Hallå där, Niklas, berätta lite om vad du jobbar med för tillfället och hur du trivs på Grandezza!

Som konsult på Grandezza får du ett bra stöd för ditt arbete och en rad kompetenta och trevliga arbetskamrater.

Kollegor

Stora förändringar påverkar många delar av organisationen. Då blir det ibland så komplext att det är svårt att styra. Value Management är en metod och en europastandard för att analysera, utveckla och styra värde. Den är alltså mycket lämpligt för att designa smarta förändringsprogram så att de både går att styra och genomföra. På köpet får man en tydlig pedagogik som underlättar för alla att förstå riktningen och varför förändringen behöver göras.

Värdestyrda förändringsprogram

Sidor