Trafikverket

Grandezza kunde snabbt utgöra en kompletterande kompetens- och resursförstärkning i arbetet som bedrevs med högt tempo.

Pär Karlsson, förändringsledare, Trafikverket

Trafikverket önskade inför verksamhetsplaneringsarbetet hösten 2012 ta ytterligare steg i styrningen av sitt utvecklingsarbete. I verksamhetsplaneringen inför 2013-2015 skulle den befintliga portföljstyrningen utökas till att hantera verkets samlade utvecklingsarbete. Detta steg omfattade all den utveckling som innehåller IT eller informationshantering.

Trafikverket tog hjälp av Grandezza i detta arbete, då Grandezza har lång erfarenhet av att utforma portföljstyrning och prioritering av projekt utifrån Value Management, samt god kännedom om befintliga ramverk och verktyg som utgör grunden för vidareutvecklingen av arbetsformerna inom Trafikverket. Grandezzas uppdrag var att bidra i arbetet med att ta fram och implementera former för att fånga, prekvalificera och prioritera Trafikverkets utvecklings- och effektiviseringsaktiviteter.

En modell/verktyg togs fram med prioriteringskriterier baserade på bland annat ”skall-krav” (lagar, uppdrag från regeringen) och Trafikverkets mål.

Detta möjligjorde att inför 2013 kunde organisationens olika delar och Trafikverket som helhet överblicka sina planerade utvecklingsprojekt och vilka nyttor de skulle medföra. Därefter var det möjligt att rangordna och kategorisera dessa i prioritetsordning. Sammanställningen blev underlag för Trafikverkets ledning att ta beslut om vilka projekt som skulle genomföras utifrån verksamhets/kundnytta, budget och resursläge.