Innovationsledning

Innovationsledning

Innovationsledning är för oss att leda för att skapa något nytt och värdeskapande, att leda för innovationer. Vår utgångspunkt när vi arbetar med innovationsledning är alltid vad man vill uppnå och leda mot. Vi brukar skilja på två typer av innovationsledning: att leda för kontinuerlig innovation och att leda för disruptiv innovation

Kontinuerlig innovation sker typiskt inom ramen för befintlig verksamhet, genom att till exempel hitta nya arbetssätt som sänker kostnaden eller skapa nya erbjudanden. För att innovation ska bli en självklar del av det dagliga arbetet krävs en kultur och styrning som ger goda förutsättningar för detta.

Det finns en brytpunkt när kontinuerlig innovation inte längre är lönsam. Just nu händer det mycket inom framförallt teknikutveckling och digitalisering. Ju äldre tekniska stöd en organisation har desto högre relativ teknikutvecklingstakt är det och ju mindre marginalnytta ger kontinuerlig innovation.

Lösningen är då disruptiv innovation, dvs en mer omstörtande förändring som vågar ompröva väl etablerade sanningar. För att klara ett sådant större steg behövs dessutom en förflyttning av resurser och kapital.

Disruptiv innovation sker generellt utanför traditionella gränser vad gäller exempelvis process och organisation vilket ibland kallas för innovationer i värdenätverk. Det vi vet är att disruptiv innovation kräver ett helt annat innovationsledarskap än kontinuerlig innovation.

Många organisationer önskar mer av innovation men upplever att det finns ett antal hinder i bland annat organisation och kultur som gör att man inte lyckas frigöra den energi man önskar. Att arbeta med innovationsledning kan således vara två helt olika saker beroende på om vi vill uppnå disruptiv eller kontinuerlig innovation. Ett klimat som stödjer just ert syfte med innovation är resultatet av ett medvetet och långsiktigt arbete.

Oavsett typ av innovation så omfattar innovationsledning fyra viktiga områden:

  • Kultur – det är viktigt att ha en kultur som stödjer innovationen för att kunna hantera förändringarna i det landskap där organisationen befinner sig
  • Styrning – för att lyckas med innovationen krävs medvetna val och beslut som måste grundas på information av god kvalitet
  • Teknologi – ofta är tekniken en möjliggörare för att hitta nya lösningar och därför behöver kreativiteten stimuleras genom att förstå teknikens möjligheter
  • Verksamhetsmodell – verksamhetsmodellen är kärnan i innovationen och syftet är att förbättra designen av hur tjänster och varor tillhandahålls

Vi på Grandezza kan stödja dig och din organisation på er innovationsresa bland annat med att kartlägga er innovationsförmåga och tillhandahålla verktyg och vägledning för att förstärka denna i ledningsgrupper och projektgrupper.

Exempel på uppdrag:

  • Statlig myndighet – Stöd att etablera en styrmodell för en forsknings och innovationsverksamhet som omsätter 500 MSEK per år och har 700 parallella projekt
  • Sjukhus – Stöd i sjukhusövergripande transformation med fokus på beteendeförflyttning och kulturförändring i syfte att utveckla förändrings- och innovationsförmåga
  • Landsting – Stöd i utveckling av arbetssätt för att utnyttja möjligheterna med digitalisering