Myndigheter och styrning

Myndigheter och styrning

Syftet med styrning är att kunna ta kontroll över nuet för att hantera framtiden. Styrning finns förstås på många olika nivåer tex. styrning av individ, grupp eller organisation. Här avser vi styrning av verksamhetermed definitionen nedan.

Verksamhetsstyrning – de åtgärder som ledningen vidtar på olika nivåer i ett företag eller myndighet i syfte att uppnå ett visst resultat. Syftet är att använda resurser så effektivt och rättssäkert som möjligt.

Styrfrågan har på senare år accentueras bland annat på grund av globalisering och ökad utvecklingstakt.

- ”Kvartalsekonomi har blivit månadsrapportering och i vissa fall uppföljning på veckonivå. I längden leder det till ett ryckigt ledarskap och att arbetsglädjen går förlorad” (A. Elias ordf. Ledarna).

- ”Med NPM (New Public management) har misstro byggts in i systemet” (A. Shekarabi).

- ”Bonussystem och kvartalsekonomin sätter krokben för företagens digitalisering” (CIO, Sweden).

Grandezza har kunskap och mångårig erfarenhet om styrning i olika branscher och verksamheter samt på olika nivåer i organisationer. Vi har också under årens lopp dessutom deltagit i olika forskningsprojekt där de senaste rönen om styrning sammanställts och vidareutvecklats. Ett exempel från offentlig sektor är vårt deltagande i forskningsprojektet ”Styrning av modern Myndighet”. Ett annat exempel för både privat och offentlig sektor är forskningsprojektet ”Nyttogörande av Mål- och Resultatstyrning”. Inom området styrning samarbetar vi även bland annat med IPF (Institutet för personal- och företagsutveckling) kopplat till Uppsala Universitet.

Exempel på uppdrag:

  • Europeisk forsknings- och innovationsverksamhet
    Under 3 års tid stöttade Grandezza Trafikverket som är en av Sveriges största forsknings- och innovationsaktörer. Verksamhetens omsättning på 500 MSEK årligen och dess 700 parallella projekt syftar till att skapa användbar kunskap för branschen. Grandezza drev  tillsammans med ca 200 aktörer arbetet att ta fram ett arbetssätt som stödjer lärande och utvärdering inom och mellan projekt, portföljer och process. Arbetssättet används idag i hela verksamheten samt har fått spridning till andra verksamheter och branscher.

  • Grandezza forskar om styrning
    Inom offentlig förvaltning är styrning ett hett ämne. På departements- och ministernivå har frågan aktualiserats huruvida sättet att leda och styra en verksamhet kan påverka dess prestation. Begrepp som tillitsbaserad och verksamhetsanpassad styrning har dykt upp. Flera av våra största myndigheter driver idag omfattande och ambitiösa förändringsarbeten med fokus på att öka prestationen med utgångspunkt i sättet man styr och leder sin verksamhet. Grandezza har förmånen att stötta denna utveckling inom ramen för ett 3-årigt forskningsprojekt i Trafikverkets regi .