Myndigheter och styrning

Myndigheter och styrning

Syftet med styrning är att kunna ta kontroll över nuet för att hantera framtiden. Styrning finns förstås på många olika nivåer tex. styrning av individ, grupp eller organisation. Här avser vi styrning av verksamhetermed definitionen nedan.

Verksamhetsstyrning – de åtgärder som ledningen vidtar på olika nivåer i ett företag eller myndighet i syfte att uppnå ett visst resultat. Syftet är att använda resurser så effektivt och rättssäkert som möjligt.

Styrfrågan har på senare år accentueras bland annat på grund av globalisering och ökad utvecklingstakt.

- ”Kvartalsekonomi har blivit månadsrapportering och i vissa fall uppföljning på veckonivå. I längden leder det till ett ryckigt ledarskap och att arbetsglädjen går förlorad” (A. Elias ordf. Ledarna).

- ”Med NPM (New Public management) har misstro byggts in i systemet” (A. Shekarabi).

- ”Bonussystem och kvartalsekonomin sätter krokben för företagens digitalisering” (CIO, Sweden).

Grandezza har kunskap och mångårig erfarenhet om styrning i olika branscher och verksamheter samt på olika nivåer i organisationer. Vi har också under årens lopp dessutom deltagit i olika forskningsprojekt där de senaste rönen om styrning sammanställts och vidareutvecklats. Ett exempel från offentlig sektor är vårt deltagande i forskningsprojektet ”Styrning av modern Myndighet”. Ett annat exempel för både privat och offentlig sektor är forskningsprojektet ”Nyttogörande av Mål- och Resultatstyrning”. Inom området styrning samarbetar vi även bland annat med IPF (Institutet för personal- och företagsutveckling) kopplat till Uppsala Universitet.

Exempel på uppdrag:

  • Styrning av innovationsverksamheter, Trafikverket
  • Styrning av kunskapsintensiv verksamhet, Trafikverket